:EPC:  Energy Performance Consultants   

Start Contact

Bedrijfsvoorstelling EPC/EAP/enz Isolatie Informatief Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Omhoog

 

Bedrijfsvoorstelling
EPC/EAP/enz
Isolatie Informatief
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

( versie : 1 februari 2010 )

1. Al onze diensten en / of leveringen zijn aan de hierna volgende algemene voorwaarden onderworpen ( versie van kracht op moment van bestelling ) , met uitsluiting van alle andere voorwaarden . 

2. Bijzondere voorwaarden en / of afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien door ons schriftelijk aanvaard bij onze opdrachtsbevestiging. 

3. Onze offertes zijn 30 kalendardagen geldig , tenzij schriftelijk anders vermeld. 

4. Onze offertes houden geen enkele verplichting in , ook niet wat vermelde termijnen betreft . 

5. Door ons een opdracht in bestelling te geven , verklaart de klant opdrachtgever uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden ter kennis te hebben genomen en te aanvaarden . Bestellingen worden slechts bindend nadat zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

6. Onze facturen zijn te betalen binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum . 

7. Niet tijdig betalen van onze facturen , veroorzaakt van rechtswege en zonder in gebrekestelling de opeisbaarheid van verwijlinteresten , berekend a rato van een jaarinterestvoet van 14% op het niet vereffende bedrag . 
Tevens wordt een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag , met een minimum van 50 Ä ,  opeisbaar , als vergoeding voor mogelijke buitengerechterlijke kosten , tijdverlies , administratiekosten en erelonen . Deze vergoeding vermindert in geen geval de opeisbaarheid en betaalplicht van zowel hoofdsom , verwijlinteresten en mogelijke aanmanings- , vervolgings- en inningskosten . 

8. Ingeval op vraag van de opdrachtgever facturen op naam van een derde partij worden opgesteld , blijft de klant of opdrachtgever volledig verantwoordelijk en staat hoofdelijk borg voor de integrale betaling van de factuur . 

8. Mogelijke klachten betreffende de geleverde diensten of producten , dienen door de klant schriftelijk te worden bekend gemaakt,  binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum. 

9. Indien een klant of opdrachtgever solvabiliteit- en / of betalingsproblemen krijgt of vertoont , of dreigt te bekomen , indien zijn juridische of financiele toestand verandert , behouden wij ons het recht voor om lopende opdrachten en of bestellingen tijdelijk op te schorten of definitief te beŽindigen , of toereikende financiele borgstellingen te eisen vooralleer de uitvoering ervan verder te zetten . 

10. Het eenzijdig door de klant verbreken van een bevestigde opdracht en of bestelling , of indien door zijn toedoen de uitvoering van de opdracht en of bestelling onmogelijk wordt , wordt een verbrekingsvergoeding van 20% van het totale bedrag van de opdracht of bestelling  , met een minimum van 50 Ä , onmiddelijk opeisbaar .  
Indien de uitvoering van de opdracht of bestelling reeds was aangevat , zal door de klant tevens de gefactureerde kosten voor partiele uitvoering onmiddelijk verschuldigd worden . 

11. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van ons af voor alle mogelijke schaden die zouden kunnen ontstaan , zowel directe, indirecte en volg-schaden , naar aanleiding van informatie en of adviezen vervat zowel in onze algemene publicaties als internetoptreden , als vervat in het kader van individuele raadgeving of in specifieke adviezen naar aanleiding van specifieke klantenopdrachten. 

12. Indien bepaalde delen van deze algemene voorwaarden nietig of niet uitvoerbaar verklaard zouden worden , blijft de rest van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht . De nietige voorwaarden worden automatisch in hun uitwerking vervangen door geldige voorwaarden met gelijkwaardige economische uitwerking .

13. Betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Oostende . 

[ Algemene Voorwaarden ] Start ] Contact ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@epc-kust.be
Copyright © 2010 Colle and Associates BVBA Oostende
Laatst bijgewerkt: 23 februari 2010